Στόχοι

Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, της κυβέρνησης και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με σκοπό την προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των παιδιών ηλικίας μεταξύ 12 και 15 στην Κύπρο και ιδιαίτερα του δικαιώματος της πληροφόρησης και εκπαίδευσης. Από το πρόγραμμα αυτό θα επωφεληθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα καταρτιστούν για τη διδασκαλία της ΠΣΔ και οι έφηβοι οι οποίοι θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σεξουαλική υγεία και δικαιώματα.

Οι γενικοί στόχοι  του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των παιδιών (ηλικίας 12 ως 15 ετών) στην σχολική εκπαίδευση.
  • Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ) που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών στη βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα ΠΣΔ μέσα στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης.
  • Η ενδυνάμωση των παιδιών βοηθώντας τα να κατανοήσουν τα σεξουαλικά τους δικαιώματα και να ασχοληθούν ενεργά με την εκπλήρωσή τους.
  • Η ευαισθητοποίηση των σημαντικότερων φορέων και του ευρύτερου κοινού σε σχέση με τη σημασία των σεξουαλικών δικαιωμάτων των παιδιών / νέων.
  • Η ενίσχυση της συμμαχίας της κοινωνίας των πολιτών και της κυβέρνησης για την προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων  μέσω της σχολικής εκπαίδευσης.