Πρόγραμμα I'M SET

Tο πρόγραμμα Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens – I’M SET (Εφαρμόζοντας την Υποχρεωτική Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στους Εφήβους) αποτελεί μια δεκαοκτάμηνη διμερή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας η οποία περιλαμβάνει επίσης μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκπαιδευτικών αρχών στην Κύπρο. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), την κατεξοχήν Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) σε θέματα Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ) στην Κύπρο και έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται με την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των ακόλουθων εταίρων: της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΠΔΠ), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙ), του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου(MIGS), και του Sex og Politikk (SoP) – του Νορβηγικού Συνδέσμου για την προώθηση της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των παιδιών ηλικίας 12 -15 μέσω της εφαρμογής της υποχρεωτικής Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ) βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο.

Από το πρόγραμμα αυτό θα επωφεληθούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα καταρτιστούν για τη διδασκαλία της ΠΣΔ και έφηβοι οι οποίοι θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σεξουαλική υγεία και δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διεξαχθεί μια σειρά δραστηριοτήτων με την ενεργό εμπλοκή όλων των εταίρων. Αρχικά θα γίνει μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης μέσω της εξέτασης στοιχείων που αφορούν στους νέους και τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ) στην Κύπρο όπως επίσης και του αναλυτικού προγράμματος της Αγωγής Υγείας που ανέπτυξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2010) και των προκλήσεων κατά την εφαρμογή του. Στη συνέχεια, θα γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στις μεθόδους και το υλικό για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη ώστε να συγκεντρωθούν συναφή εργαλεία και εμπειρική πληροφόρηση. Επιπρόσθετα, θα γίνει αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών και εκπαιδευτικών στη Μέση Εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της διδασκαλίας της, μέσω συζητήσεων σε ομάδες εστίασης (focus groups). Κατόπιν θα δημιουργηθεί ένα Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΕΔΠΣΔ) για τους εκπαιδευτικούς βάσει των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν για την Κύπρο και των αναγκών των εκπαιδευτικών και μαθητών καθοδηγούμενο από τα εμπειρικά στοιχεία για την ΠΣΔ στην Ευρώπη και τις βέλτιστες πρακτικές στη Νορβηγία. Μόλις συνταχθεί το ΕΔΠΣΔ θα αναπτυχθεί ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών (ΠΚΕ) στο οποίο θα εκπαιδευτεί μια ομάδα εκπαιδευτικών για τη χρήση του ΕΔΠΣΔ και το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μια ομάδα μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση. Τέλος, το ΕΔΠΣΔ θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου και τα αποτελέσματα του προγράμματος θα κοινοποιηθούν στο κοινό, τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω των ΜΜΕ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και την ιστοσελίδα του προγράμματος ώστε να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία των σεξουαλικών δικαιωμάτων των εφήβων.

Συνεργάτες

 • Sex og Politikk(SoP)

  Ο Sex og Politikk είναι ο Νορβηγικός Σύνδεσμος για τη προώθηση της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων (SRHR).

  O SoP είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ – IPPF)…

  Read more
 • Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ)

  Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι  μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, εθελοντική οργάνωση που ασχολείται με τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (SRHR) στη Κύπρο. Ο Σύνδεσμος ονειρεύεται μια κοινωνία όπου…

  Read more
 • Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

  Ο Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός o οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού

  Read more

 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (PI)

  Αποστολή του είναι να μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, να τεκμηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

  Read more
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

  www.medinstgenderstudies.org

  Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου είναι ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και συμβάλει σε προγράμματα κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου που σχετίζονται με το θέμα του φύλου ιδιαίτερα στη Μεσόγειο …

  να συνεχίσει

Υποστηρικτές

 • EEA Grants

 • Κυπριακή Δημοκρατία