Δράσεις

Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης για την Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία (ΣΑΥ) και Δικαιωμάτων των νέων

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της εξέτασης στοιχείων που αφορούν στους νέους και τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ) στην Κύπρο όπως επίσης και του αναλυτικού προγράμματος της Αγωγής Υγείας που ανέπτυξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2010) και των προκλήσεων κατά την εφαρμογή του.

[ Αποτελέσματα ]

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας για την Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Σύνταξη ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό για την Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση.

[ Αποτελέσματα ]

Αξιολόγηση των Αναγκών για την Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών και εκπαιδευτικών στη Μέση Εκπαίδευση  σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της διδασκαλίας της μέσω συζητήσεων σε ομάδες εστίασης (focus groups).

[ Αποτελέσματα ]

Εγχειρίδιο Διδασκαλίας Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης

Σύνταξη Εγχειριδίου Διδασκαλίας της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΕΔΠΣΔ) για τους εκπαιδευτικούς βάσει των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν για την Κύπρο και των αναγκών εκπαιδευτικών και μαθητών καθοδηγούμενο από τα εμπειρικά στοιχεία για την ΠΣΔ στην Ευρώπη και τις βέλτιστες πρακτικές στη Νορβηγία.

[ Αποτελέσματα ]

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

Οργάνωση και εφαρμογή Προγράμματος Κατάρτισης Εκπαιδευτικών (ΠΚΕ) στο οποίο θα εκπαιδευτεί μια ομάδα εκπαιδευτικών για τη χρήση του Εγχειριδίου Διδασκαλίας της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΕΔΠΣΔ) σε μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση.

[ Αποτελέσματα ]

Πιλοτικό Πρόγραμμα για Μαθητές Ηλικίας 12 -13 ετών

Οργάνωση και εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για μαθητές ηλικίας 12 -13 ετών με τη χρήση του Εγχειριδίου Διδασκαλίας της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης.

[ Αποτελέσματα ]

Αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος

Αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διδασκαλίας της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης.

[ Αποτελέσματα ]

Διανομή του Εγχειριδίου Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης

Διανομή του Εγχειριδίου Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης σε όλα τα σχολεία στη Μέση Εκπαίδευση  στην Κύπρο.

[ Αποτελέσματα ]

Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος

Διάχυση των αποτελεσμάτων στο κοινό, τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω των ΜΜΕ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και της ιστοσελίδας του προγράμματος ώστε να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία των σεξουαλικών δικαιωμάτων των εφήβων.

[ Αποτελέσματα ]